Biostar G330 256GB SSD開箱文

2017-10-29 0

久違嘅小編返黎啦,今次要同大家介紹嘅係罕見嘅高性價比產品,BIOSTAR出品嘅G330系列SSD分別有128GB, 256GB同512GB嘅選擇,今次我地開箱嘅係256GB,有3年保養服務   好精簡咁拆開包裝盒可以見到一個靜電袋裝住隻2.5寸規格嘅特簿6.8mm厚SSD本體 內部解構 拆