7-Eleven yuu會員4月11日一天優惠 買滿$71即可享11%折扣

2022-04-11 0

7-Eleven yuu會員大著數日 4月11日 限定一天優惠 買滿$71即可享11%折扣   7-Eleven著數浪接浪,嚟緊喺4月11日再次為大家帶嚟「 yuu折日」,等大家喺復活假前嚟7仔興奮購物掃盡着數,準備好放長假! 今期「 yuu折日」將於4月11日早上7時起進行,當日只需買滿